Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden Aparking

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: 'Voorwaarden', wordt verstaan onder:
  1. Aparking: De besloten vennootschap 'Aparking B.V', tevens handelend onder de naam: 'Aparking', gevestigd te Valkenburg.
  2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aparking een Overeenkomst aangaat of een offerte hiervoor aanvraagt.
  3. Partijen: Aparking en Klant tezamen.
  4. Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig van de Klant geparkeerd is bij de Parkeeraanbieder. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
  5. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Aparking en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  6. Website: Aparking.nl.
  7. Parkeeraanbieder: De partij die parkeerdiensten en parkeerservices aanbiedt op de website en waar de Klant parkeerdiensten of parkeerservices van afneemt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing. Partijen treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen. Hierbij zullen Partijen, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de originele bepalingen in acht nemen.